ท่องเที่ยว เศรษฐกิจ

ศูนย์วัฒนธรรมฯ สันกำแพง สนับสนุน “โครงการสืบสาน อนุรักษ์ศิลป์ผ้าถิ่นไทย ดำรงไว้ในแผ่นดิน”