เด่นออนไลน์

เชียงใหม่พิจารณาร่างบันทึกความเข้าใจการสถาปนาความสัมพันธ์กับเมืองต่างๆ