การเมือง

ผวจ.ชม. ร่วมประชุมชี้แจงภารกิจการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล