การเมือง เศรษฐกิจ

รองนายกฯ และรมต.พาณิชย์ kick off “ประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลัง”