การเมือง เด่นออนไลน์

กองทัพภาคที่ 3 ผนึกกำลังร่วมกับ สวท. เชียงใหม่ จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์เชิงรุกของกลุ่มชาติพันธุ์แก้ไขปัญหาหมอกควัน ไฟป่า