การเมือง สุขภาพ เด่นออนไลน์

สมช. ลงพื้นที่เชียงใหม่ ระดมสมองร่างแผนการฝึกบริหารแก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่า